Správa CHKO Jeseníky >> Správa informuje >> Nabídka diplomových prací

Nabídka diplomových prací

Témata diplomových prací v CHKO Jeseníky

botanika

Hořec panonský v Hrubém Jeseníku – mapování, ekologie (příp. taxonomie), hybridizace, původnost

Hieracium sp. div. – mapování, stav populací, ekologie (příp. taxonomie) vybraných druhů jestřábníků subalpínského stupně

totéž pro Coeloglosum, Pseudorchis, Pleurospermum, Carex rupestris, na vybraných lokalitách Anemone narcissiflora, Cardamine resedifolia,

Příčiny plošného odumření subalpínské vegetace v PR Břidličná – vymapování, sukcese, experimenty

mykologie

Saprotrofní a lignikolní houby vybraných lesních rezervací

dendrologie

Inventarizace památné aleje na Anenský vrch – popis, dendrometrie, zdravotní stav dřevin, návrh opatření; celkem 257 ks stromů 8 druhů; dřevokazné houby, xylofágní hmyz

Krajové odrůdy ovocných stromů v Jeseníkách

zoologie

Triturus montadoni – mapování, kvantifikace (jako zákald pro dlouhodobý monitoring) biologie, šíření, management, historie (rešerše dostupných informací o výskytu)

Potenciální vliv velkých predátorů na chování spárkaté zvěře jako nástroj eliminace škod zvěří na lesních porostech, zhodnocení potenciálu Jeseníků pro rysa, vlka

Castor fiber na prahu Jeseníků – pronikání druhu do oblasti Jeseníků, možnosti, migrační bariéry, limity prostředí pro výskyt

Lutra lutra v CHKO Jeseníky – rozšíření druhu v oblasti Jeseníků, početnost, potravní nabídka, limity rozšíření, biotiopové preference, nepřátelé…

Kamzík horský v Jeseníkách – bionomie, denní a sezónní migrace (telemetrie), potravní a biotopová preference, management

Skorec vodní v povodí Bělé (Desné, Branné, Moravice, Merty) – hnízdění (úspěšnost, využití umělých podložek/budek), velikost populace, rozšíření, sezónní migrace, predátoři… srovnání s podobnými pracemi z jiných oblastí

Chřástal polní v ptačí oblasti Jeseníky – monitoring, vazba na biotop, vliv různých managementových opatření na hnízdění

Jeřábek lesní v ptačí oblasti Jeseníky – monitoring, vazba na typ lesa, monitoring v místech, kde je nedostatek dat, návrh managementových opatření

Vyhodnocení dat akustického monitoringu ptáků – návrh pokračování, prostorová optimalizace, otázka zaměření na vybrané (bioindikační) druhy (přizpůsobení metodiky)

Motýli reliktní lokality Zámčisko – faunistika, ekologie, management

hydrobiologie

Hydrobiologický průzkum řeky Bělé

Porovnání rozsivkové flory vrchovištních rašelinišť Hrubého Jeseníku

Sezónní dynamika rozsivek rašeliniště Rejvíz

Porovnání rozsivkové flory odlišných vodních prostředí (tůň x vodní tok x mokřad x nádrž) z oblasti Hrubého Jeseníku a jejich využití při hodnocení vodních ekosystémů

Vyhodnocení stavu vodních toků CHKO Jeseníky vybraných dílčích povodí (Bělá, Desné, Branné, Moravice, Merty) z hlediska jejich morfologie, možnosti a limity revitalizací

Kontaminace vodních toků odpadními vodami z horských chat v NPR Praděd (Barborka, Švýcárna) a procesy samočištění ve vodních tocích pod těmito chatami

Hodnocení míry znečištění vodních ekosystémů v CHKO Jeseníky, zdroje znečištění, faktory samočisticí schopnost toků

Řasová flóra vodních ekosystémů, její využití při hodnocení stavu vodních ekosystémů

ekologie

Stanovení aktuální polohy horní hranice lesa ve vybraných partiích Jeseníků, opakování po 15 letech

lesnictví

dendrometrie vybraných rezervací CHKO Jeseníky

typologická revize vybraných rezervací CHKO Jeseníky

javor klen a buk lesní v 8. (a 9. lvs.) – dynamika, význam pro biodiverzitu, vertikální rozšíření, reprodukce, potenciální zastoupení dle lt, Jeseníky, Králický Sněžník

jeřáb ptačí v 8. a 9. lvs – dynamika, význam pro biodiverzitu, reprodukce, vertikální rozšíření, potenciální zastoupení dle lt – Praděd, Keprník, Králický Sněžník

třešeň ptačí – potenciál rozšíření, aktuální situace, mapování semenných stromů, návrh opatření

vliv zvěře na stav a dynamiku lesních ekosystémů vybraných (částí) rezervací - NPR Šerák-Keprník, NPR Rejvíz…

management kůrovce ve vybraných rezervacích: optimalizace, důsledky, možnosti a limity z pohledu ochrany přírody

monitoring denní a sezónní migrace zvěře ve vybraných masívech CHKO Jeseníky (Praděd, Keprník)

krajinný ráz

vývoj krajiny na katastrech vybraných obcí CHKO Jeseníky od roku 1945

Správa CHKO Jeseníky

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt