Zarząd PK Jeseníky >> Działalność Zarządu >> Straż ochrony przyrody

Straż ochrony przyrody

Strażnik ochrony przyrody zna dobrze teren, po którym się porusza, i dlatego może Państwu udzielić:

 • podstawowych informacji o przyrodzie i jej ochronie oraz innych topograficznych informacji,
 • polecić trasy turystyczne i miejsca dla innych czynności sportowych,
 • informacji o dozwolonych i niedozwolonych czynnościach na obszarze chronionym,
 • usługi przewodnickie,
 • pomocy i rady w rozwiązywaniu sytuacji do których odwiedzający obszar chroniony może dostać,

ale także zastosować:

 • przedsięwzięcia wychowawcze czy represyjne (niedotrzymanie warunków ochrony przyrody na obszarze chronionym można rozwiązać pouczeniem, ale też przez nałożenie kary pieniężnej).

Kto może stać się strażnikiem przyrody?

(Ustawa nr 114/92 Dz. U. o ochronie przyrody i krajobrazu)

Obywatel Republiki Czeskiej powyżej 21 lat, który:

 • nie był prawomocnie skazany za umyślne przestępstwo,
 • posiada zdolność do czynności prawnych,
 • jest sprawny fizycznie,
 • wykazał się znajomością prawa i obowiązków strażnika przyrody,
 • złożył ślubowanie strażnika przyrody.

Więcej informacji otrzymają Państwo w najbliższym Zarządzie Parku Narodowego lub obszaru przyrody chronionej.

Strażnicy ustawowo są uprawnieni:

§ 81, ust. 8

a) do identyfikacji tożsamości osób, które naruszają przepisy dotyczące ochrony przyrody,

b) do nakładania i pobierania kar pieniężnych za wykroczenia z zakresu ochrony przyrody,

c) do wchodzenia na obce grunty na warunkach ustanowionych w ustawie nr 114/92 Dz. U. o ochronie przyrody i krajobrazu,

d) do zatrzymania w celu identyfikacji tożsamości osób, które przyłapią na naruszaniu przepisów prawnych o ochronie przyrody i krajobrazu i przekazać je na ręce organów Policji Republiki Czeskiej; osoby przyłapane mają obowiązek podporządkowania się,

e) do domagania się pomocy czy współdziałania organów Policji Republiki Czeskiej, ewentualnie straży miejskiej, jeśli nie mogą spełnić swych obowiązków własnymi siłami i środkami.

Straż przyrody jest przy wykonywaniu swych czynności zobowiązana:

§ 81a
a) okazać się legitymacją służbową i nosić odznakę służbową,

b) doglądać przestrzegania obowiązków połączonych z kontrolą przestrzegania przepisów ochrony przyrody i krajobrazu,

c) bezzwłocznie oznajmiać stwierdzone wady, braki i szkody organowi, który je powołał, ewentualnie też organom Policji Republiki Czeskiej lub właściwym organom administracji państwowej.

 

Oznaczenie straży przyrody

Znaczek metalowy:

Na lewym rękawie nosi opiekun obszarze chronionym znakiem i napisem:

Opiekun wizytówka:

Zarząd PK Jeseníky

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt