Plan opieki

Ustawa Czeskiej Rady Narodowej nr 114/1992 Dz. U., o ochronie przyrody i krajobrazu z późniejszymi zmianami i uzupełnieniami, nakłada obowiązek opracowania dla obszarów przyrody chronionej planu opieki nad obszarami przyrody chronionej (zwany nadal „plany opieki“). Ten dokument służy do ukierunkowania i wpływania na czynność ludzi z wzięciem pod uwagę przesłanek obszarów przyrody chronionej i do ustalenia średnio-dobrych i długofalowo dobrych zadań ochrony przyrody w tych obszarach, przede wszystkim w opiece o rośliny i zwierzęta.

Plany opieki wynikają z warunków ochrony i z trybu stref ochrony przyrody na obszarach przyrody chronionej i są dokumentem wyjściowym dla dokumentacji zagospodarowania przestrzennego, planów gospodarki leśnej, miarodajnego planu gospodarki wodnej i innego rodzaju dokumentacji zagospodarowania (patrz. § 27 Ustawy nr 114/1992 Dz. U.).

W opracowaniu planu opieki CHKO Jesionik postępowano zgodnie z metodyką, wydaną w 1992 roku przez ówczesny ČÚOP Praha. Skorzystano z materiałów oceniających stan obszaru i ukierunkowujących opiekę nad nimi. Do najważniejszych materiałów zalicza się aktualizowany Dokument Specjalistyczny Opieki nad Zabytkami i Ochrony Przyrody (1981) razem z wynikami weryfikacji VCHÚ (opracowała SCHKO Jesionik 1991), uchwalony przez ÚP VÚC Jesionik, który opracował TERPLAN PRAHA (1994) i materiały Instytutu ds. gospodarczej regulacji lasów ew. inne użyte materiały, które są cytowane w tekście.

Zasady i dane, zawarte w planie opieki, umożliwiają adekwatne forsowanie interesów ochrony przyrody a oprócz tego zawierają informacje, ważne dla działalności operacyjnej Zarządu CHKO Jesionik. Okres planowania planu opieki nad CHKO Jesionik jest zawnioskowany do 2012 roku. Realizacja krótkoterminowych celów następnie do 2006 roku, średnio-okresowych do 2012 roku.

Wykorzystywanie gospodarcze Obszaru Przyrody Chronionej Jesionik jest diferencjowane zgodnie ze strefami stopniowanej ochrony przyrody tak, aby polepszał się jego stan naturalny i aby zostały zachowane i wytwarzane optymalne ekologiczne funkcje obszaru (§ 225 ustawy nr 114/92 Dz. U.). Podział na strefy CHKO Jesionik został zatwierdzony przez MŚ CZ w dniu 27.6.1994r. pod nr: OOP/2818/94. Bliższe warunki ochrony i wyznaczenia CHKO Jesionik określa dotąd ważny dokument MK ČSR nr: 9.886/69-II/2 z 19.6.1969r.

Plan opieki nad CHKO Jesionik proponuje Zarząd CHKO Jesionik a po wewnętrznej oponenturze i omówieniu z organami administracji państwowej zatwierdza go Ministerstwo Środowiska.

Zarząd PK Jeseníky

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt