Zarząd PK Jeseníky >> Działalność Zarządu

Działalność Zarządu

Zarząd CHKO Jesionik jest organem (urzędem) ochrony przyrody i krajobrazu, który decyduje o sprawach dotyczących krajobrazu i przyrody na obszarze przyrody chronionej. Wszystko odbywa się zgodnie z ustawą o ochronie przyrody i krajobrazu i Planu opieki nad CHKO Jesionik, który jest uchwalany przez Ministerstwo Środowiska na dziesięć lat. Zarząd CHKO Jesionik to komórka organizacyjna Agencji Ochrony Przyrody i Krajobrazu CZ z siedzibą w Pradze. 

Spektrum „urzędowania“ jest szerokie -  Zarząd CHKOJ zarządza gospodarką leśna i rolną (przede wszystkim w najcenniejszych lokalizacjach i rezerwatach), wypowiada się na temat rozmieszczania i charakteru budynków (aby został zachowany charakter krajobrazu Jesionika) i innych czynności (rekreacja, turystyka), aby o ile jest to możliwe nie dochodziło do naruszania czy pogarszania środowiska. Wspierane są czynności, które prowadzą do rozwoju regionu i nie naruszają tutejszego środowiska (na przykład za pośrednictwem Programu opieki nad krajobrazem).

Te czynności „urzędowe“ kombinuje z czynnością specjalistyczną w ochronie przyrody i krajobrazu.

Jest to przede wszystkim aktywna opieka nad rezerwatem przyrody, pomnikami przyrody i innymi cennymi obszarami przyrodniczo-naukowymi, czynności prowadzące do ochrony pierwotnego geofunduszu roślin i zwierząt i odnowienia gatunkowej różnorodności ekosystemów.

Specjaliści-pracownicy Zarządu CHKO przeprowadzają i koordynują badania przyrodniczo-naukowe w zakresie; przygotowywania planów opieki nad obszarami przyrody chronionej o małych powierzchniach w CHKO i ogłaszania rezerwatów przyrody, pomników przyrody.

Najszersza społeczność o działalności Zarządu CHKO może się informować za pośrednictwem działalności wykładowej, wystawowej i publikacyjnej pracowników Zarządu, z wydawanych materiałów informacyjnych i promocyjnych, na czynnych szlakach krajoznawczych i w terenowym systemie informacyjnym, czy od dobrowolnych strażników CHKO Jesionik.

Zarząd PK Jeseníky

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt