Profile glebowe

Na większości obszaru warunki glebowe w porostach leśnych rozwijają się w zależności od glebotwórczego substratu, jedynie w mniejszej mierze gleba leśna znajduje się na wąskich aluwiach wzdłuż potoków. Na niżej położonych obszarach, tj. do 6 leśnego wegetacyjnego stopnia w zależności od charakteru substratu i od reliefu terenu (ilość i charakter zboczy) rozwinęła się mozaika nasyconych i nienasyconych gleb brunatnych - brunatnoziemów, które są zastąpione przez poniższe podtypy i różnorodności:

Na pożywkowych stanowiskach przeważają mezotroficzne brunatnoziemy. Gleba ma przeważnie średnią miąższość do dużej miąższości, piaszczysto-ilasta aż ilasto-piaszczysta, o ciemniejszym zabarwieniu. Lepsze jest nasycenie sorpcyjnego kompleksu i pojemność sorpcyjna. Formą stropowej próchnicy jest moder mullowy. Stosunkowo sprzyjająca jest też aktywność biologiczna. Zawartość szkieletu waha się w granicach 20 - 40%, gleba jest świeżo wilgotna, czasem wysycha, reakcja glebowa lekko kwaśna. Na stanowiskach kwaśnych przeważają brunatne gleby oligotrofowe aż bielicowane - dystryczne, przeważnie o niskiej miąższości do średniej, ilasto-piaszczysto i piaszczyste, lokalnie znacznie szkieletowe gleby. Formą stropowej próchnicy jest morowy moder aż mor. Inne części profilu glebowego mają wyższy czy niższy stopień bielicowania. Reakcja jest kwaśna aż mocno kwaśna, sorpcyjna pojemność mała. Chodzi o sorpcyjnie nienasycone, na powierzchnie wysychające gleby.

Na wyżej położonych obszarach, tj. w 6 a częściowo w 7 leśnym stopiniu wegetacyjnym przeważają górskie gleby brunatne - gleby bielicowe. Na podżywkowych stanowiskach mezotroficzne gleby bielicowe, które bywają piaszczysto-ilaste, o średniej miąższości, rdzawo ochrowe o brązowym zabarwieniu, średnio kwaśne, sorpcyjny kompleks nienasycony. Na stanowiskach kwaśnych gleby bielicowe oligotroficzne, ilasto-piaszczyste, o niskiej miąższości do średniej, o znacznej szkieletowości, jasne o rdzawo ochrowym zabarwieniu, mocno kwaśne, sorpcyjny kompleks wyraźnie nienasycony.

Nad nimi występują próchnicowe bielice, które powstały na kwaśnych skałach w klimacie próchnicowym obszarów górskich. Są to gleby o małej i średniej warstwie próchnicy, mocno kwaśne. Forma próchnicza to mor. Na otwartych porostach na pograniczu 8 i 9 leśnego stopinia wegetacyjnego i w 9 leśnym stopiniu wegetacyjnym chodzi o próchnicowe bielice darniowe.

Na kamienistych i skalistych obszarach występują rankery, regosole i gleby bielicowe rankerowe. Na stanowiskach wilgotnych i wzdłuż cieków w obniżeniach terenu znajdują się regosole i gleby bielicowe pseudoglejowe, pseudogleje i gleje.

Nieznacznie występują gleby organiczne na torfowiskach Rejwiz i Skrzitek, w górskich przełęczach i w obniżeniach terenu obszarów grzbietowych.

Tabela występowania typów gleby w procentach:

Typ gleby

podtyp

Występowanie

Razem %

Litosole

typowe

wyspy skalne, cyple

+

krzemianowe aż alkaliczne

wyspy skalne, cyple

+

Regosole

psefityczna

kamieniste aż głazowe strome zbocza na grzebieniach

+

Ranker

kambiczny

kamieniste aż głazowe strome zbocza, grzebienie

3

bielicowy

kopce, wzniesienia, cyple skalne, strome zbocza

6

skalisty

grzebiety kamieniste, płaskowyże

+

Brunatne

mezotroficzne

łagodne zbocza, wyżyny

9

oligotroficzne

łagodne i strome zbocza, płaskowyże

11

dystryczne

wierzchołki kopców, wyżyny, zbocza

2

rankerowe

łagodne i strome zbocza kamieniste

3

pseudoglejowe

wąwozy, wyżyny

1

Bielice

próchnicowe

płaskowyże, łagodne zbocza

21

glejowe

płaskowyże, obniżenia

+

Bielicowe

oligotroficzne

łagodne i strome zbocza

21

mezotroficzne

łagodne i strome zbocza

10

rankerowe

strome zbocza kamienne

7

pseudoglejowe

wąwozy, niecki, zbocza

3

Pseudoglej

typowy

wyżyny, równiny, obniżenia

+

torfowiskowy

równiny, obniżenia

+

Glej

brunatny

wyżyny, wąwozy, źródliska, łagodne zbocza

1

torfowiskowy

płaskie niecki

+

Organiczne

fibryczna

płaskowyże, przełęcze

1

Próchnicze

brunatne

równinne dna dolin

+

psefityczna

równinne dna dolin

+

pseudoglejowe

wąwozy z potokiem

+

Razem

   

100

Zarząd PK Jeseníky

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt