Zonace

 

Využívání území chráněné krajinné oblasti probíhá podle zón odstupňované ochrany, celé území je rozděleno do 4 zón.

zonace CHKO Jeseníky 

Přehled zastoupení zón v CHKO Jeseníky:zonace graf

I. zóna 5.393,6 ha 7.25 %
II. zóna 17.280,0 ha 23.23 %
III. zóna 48.772,4 ha 65.56 %
IV. zóna 2.945,1 ha 3.96 %

 

Celkem:

 

74.391 ha

 

100 %

 

 

I. zóna CHKO Jeseníky

Pro první zónu CHKO Jeseníky jsou charakteristické zbytky pralesovitých porostů a přírodě blízkých nebo člověkem málo pozměněných lesů, ekosystémy vysokohorského bezlesí a rašeliništní biotopy hlavního hřebene Hrubého Jeseníku a jeho bezprostředního okolí. Ostatní lesy I. zóny mají přirozenou nebo přírodě blízkou druhovou skladbou a prostorovou i věkovou strukturou. Z pohledu krajinně-estetického se jedná o mimořádně hodnotná území.  

 

II. zóna CHKO Jeseníky

Druhá zóna je tvořena především hospodářským lesem a zemědělsky využívanou krajinou. Tato zóna vytváří rozsáhlé ochranné pásmo zóny I. Druhou zónu CHKO Jeseníky tvoří kromě hospodářských lesů s pozměněnou druhovou skladbou i prostorovou a věkovou strukturou, také zachovalá mozaika přírodě blízkých společenstev. Plošně malá část II. zóny je dotvářena přírodními, nelesními lučními společenstvy ‑ rašelinné louky (Růžová, Slatinný potok, Pstruží potok), druhově bohaté kulturní louky (Chebzí, Domašovské louky, louky v Horním a Dolním Údolí, Heřmanovicích a Ludvíkově, Morgenland aj.), společenstva lesních lemů a potočních niv s významnou květenou. Území se vyznačuje stále vysokou krajinně estetickou hodnotou a zahrnuje rozsáhlé lesní komplexy pásma Orlíka, dosud zachovalé významnější luční celky a polohy navazující na I. zónu, kde tvoří její nárazníkové ochranné pásmo (tzv. buffer zone).

Plošně ucelené komplexy I. a II. zóny pak umožní zachovat a dotvořit podmínky pro udržení a rozšíření areálů velkých šelem a realizaci záchranných projektů.

III. zóna CHKO Jeseníky 

Třetí zóna CHKO Jeseníky svým největším plošným zastoupením představuje jakousi plošnou výplň CHKO a zahrnuje člověkem výrazně pozměněné ekosystémy, lesy s nepřirozenou druhovou skladbou, věkově a prostorově málo strukturované, monokultury a většinu nezastavěného území mimo les. I zde se fragmentárně vyskytují přírodní a přírodě blízké biotopy, které jsou zpravidla podchycené jako biocentra či interakční prvky v rámci územního systému ekologické stability.

IV. zóna CHKO Jeseníky

Vymezení čtvrté zóny respektuje zastavěnou část jednotlivých sídelních útvarů zpravidla tak, jak jsou v katastrálních mapách vyznačené původní intravilány obcí. V katastrech obcí s intenzivní zemědělskou produkcí byly do této zóny zahrnuty některé zemědělské pozemky v kategorii orná půda.

Na zemědělském půdním fondu ve IV. zóně je vhodné preferovat ekologické způsoby hospodaření a usilovat o převedení orných půd na trvalé travní porosty. Zajištění „pasportizace“ významné mimolesní vzrostlé zeleně a péče o ni prostřednictvím vlastníků a správců pozemků umožní zachování alespoň minimální druhové rozmanitosti i v těchto partiích CHKO tak, aby bylo toto území odlišitelné od ostatní „zvláště nechráněné“ krajiny .

Nejcennější segmenty v CHKO Jeseníky jsou chráněny v maloplošných zvláště chráněných územích ( MZCHÚ ), ke kterým patří národní přírodní rezervace, národní přírodní památky, přírodní rezervace a přírodní památky.

Správa CHKO Jeseníky

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt