Sokolí potok

Údolí Sokolího potoka, 5 km jz. od Heřmanovic. Podhorská lesní vegetace tvořená převážně smrkem, upravené koryto podhorského potoka. Typická lokalita střevlíka hrbolatého. Lokalita je především ohrožena změnou vodních poměrů, případnými nešetrnými úpravami koryta či aplikací insekticidů. Potřeba zachování příznivého vodního režimu, zejména na podmáčených plochách. Ochrana pramenišť a drobných vodních toků před disturbancí lesní technikou a chemizací.

střevlík hrbolatý


Kód EVL: CZ0813468
Výměra: 49,9516 ha
Katastrální území: Heřmanovice
Územní ochrana: II. a III. zóna CHKO
Předmět ochrany: střevlík hrbolatý (Carabus variolosus) přítomen

Správa CHKO Jeseníky

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt