Rejvíz

Náhorní plošina s komplexem rašelinných a mokřadních biotopů, přibližně 200 m jižně od osady Rejvíz a 10 km jihovýchodně od Jeseníku. Asi 1,5 km dlouhý, mírně klikatý úsek zaříznutého údolí, táhnoucího se západovýchodním směrem ve střední části toku Vrchovištního potoka. K nejvíce zachovalým a hodnotným biotopům patří rašelinné smrčiny a blatkové bory s rojovníkem bahenním a kyhankou sivolistou. Podmáčené a částečně i rašelinné smrčiny jsou ovlivněny odvodňováním (soustava kanálů), otevřené vrchoviště představuje přirozené bezlesí bez zjevných známek negativního ovlivnění vodního režimu, s bohatou populací rosnatky okrouhlolisté. V území se nacházejí dvě "mechová jezírka," jedno je v pokročilé fázi zazemňování s kriticky ohroženou blatnicí bahenní. Na vlhkých loukách jsou bohaté populace prstnatce Fuchsova, p. májového a křížence Dactylorhiza x braunii, prstnatce plamatého a vrbiny kytkokvěté, menší populaci tvoří hadí jazyk obecný (hadilka). Uváděn je bradáček srdčitý a byla zjištěna korálice trojklaná. Na smilkových trávnících roste všivec lesní. Území je význačné výskytem živočichů s boreálním těžištěm rozšíření, např. šídlo rašelinné, a obojživelníků, např. čolek horský a čolek karpatský. Významná lokalita střevlíka hrbolatého. Území je negativně ovlivněné zejména odvodněním, což se nejvíce projevilo v okrajových, mírně svažitých částech území. Lesní porosty jsou narušeny a ohroženy větrnými polomy. Turistický ruch je poměrně intenzivní, avšak usměrněný a soustředěný na naučnou stezku.


Kód EVL: CZ0714081
Výměra: 591,3971 ha
Katastrální území: Rejvíz, Seč u Jeseníka
Územní ochrana: NPR + OP, II. a III. zóna CHKO

Předměty ochrany:
střevlík hrbolatý (Carabus variolosus) - přítomen
šikoušek zelený (Buxbaumia viridis) - přítomen
6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských a podhorských oblastech 0,5866 ha
   T2.3B Podhorské až horské smilkové trávníky bez jalovce
6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 4,7204 ha
   T1.6 Vlhká tužebníková lada
7110 Aktivní vrchoviště 13,9186 ha
   R3.1 Otevřená vrchoviště
   R3.3 Vrchovištní šlenky
7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 15,3994 ha
   R2.3 Přechodová rašeliniště
91D0 Rašelinný les 182,0596 ha
   L10.1 Rašelinné březiny
   L9.2A Rašelinné smrčiny
   L10.4 Blatkové bory
9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 25,5566 ha
   L9.2B Podmáčené smrčiny

Správa CHKO Jeseníky

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt