Rabštejn

Protáhlé, v horní části rozvětvené území zahrnující blízké okolí horního toku říčky Oskavy a jejích přilehlých přítoků z okolních svahů, cca 1–4 km severně od obce Bedřichov. Lesní celek s převažujícími bučinami, zachovalým porostem suťového lesa a smrkovými kulturami, v údolí Oskavy s několika skalními masívy. Květnaté bučiny jako dominantní biotop v území jsou významné především svou rozlohou. Skalní biotopy jsou bez významnějších druhů, v suťovém lese je daleko nejsilnější populace měsíčnice vytrvalé. Občas jsou v území nacházeny pobytové znaky rysa ostrovida. Jedná se o jednu z významných lokalit mechu šikouška zeleného v Olomouckém kraji. Jako lesní přírodní komplex je území ovlivněno a ovlivňováno lesnickým hospodařením, převodem části listnatých porostů na smrkové kultury a stále vysokými stavy spárkaté zvěře. Návštěvnost je soustředěná do atraktivní lokality vrcholu Rabštejna s ruinami středověkého hradu a vyhlídkou na vrcholové skále. Pro zachování životaschopné populace šikouška zeleného je nutné ponechávat v porostech zejména v blízkosti vodních toků co největší množství trouchnivějícího dřeva.


Kód EVL: CZ0714078
Výměra: 702,0771 ha
Katastrální území: Bedřichov u Oskavy, Třemešek
Územní ochrana: PR, II. a III. zóna CHKO
Předměty ochrany:
šikoušek zelený (Buxbaumia viridis) přítomen
9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 14,9505 ha
   L5.4 Acidofilní bučiny
9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 458,7722 ha
   L5.1 Květnaté bučiny
9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 28,1314 ha
   L4 Suťové lesy

Správa CHKO Jeseníky

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt