Ptačí oblast Jeseníky

Na základě implementace Směrnice o ptácích byla na území CHKO Jeseníky vyhlášena Ptačí oblast Jeseníky (nařízením vlády č. 599/2004 Sb. ze dne 6. prosince 2004). Ptačí oblast (CZ0711017) se rozkládá na ploše 52 164 ha a zaujímá přes 70 % CHKO. Bližší ochranné podmínky ptačí oblasti jsou specifikovány v § 3 uvedeného nařízení.

Cílem ochrany ptačí oblasti je zachování a obnova ekosystémů významných pro níže jmenované druhy ptáků v jejich přirozeném areálu rozšíření a zajištění podmínek pro zachování populací těchto druhů ve stavu příznivém z hlediska jejich ochrany.

Druhy ptáků, pro které byla oblast vyhlášena, s odhadovaným počtem párů:Jeřábek lesní
chřástal polní (Crex crex)                         cca 100 volajících samců
jeřábek lesní (Bonasa bonasia)              do 60 párů

Jeřábek se nejhojněji vyskytuje v rozsáhlých starých lesních porostech s bohatým patrem listnatých keřů a ekotony různých vývojových typů lesa.

Chřástal polní je charakteristickým druhem na loukách a pastvinách v podhůří, kde je doprovázen například ťuhýkem obecným (Lanius collurio), křepelkou polní (Coturnix coturnix) či bramborníčkem hnědým (Saxicola rubetra).

Další ptáci v ptačí oblasti:
datel černý (Dryocopus martius), kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum), sýc rousný (Aegolius funereus), včelojed lesní (Pernis apivorus), žluna šedá (Picus canus) a lejsek malý (Ficedula parva). Od roku 2010 je pravidelně pozorován a hnízdí datlík tříprstý (Picoides tridactylus). Skalní útvary v kombinaci se starými a přestárlými lesními porosty jsou hlavními hnízdišti čápa černého (Ciconia nigra), výra velkého (Bubo bubo) a také krkavce velkého (Corvus corax). Od roku 2001 zde pravidelně hnízdí sokol stěhovavý (Falco peregrinus), který zde vytvořil jednu z nepočetnějších populací v ČR. Novým druhem z přílohy I. směrnice je také v CHKO hnízdící jeřáb popelavý (Grus grus). Dominantními druhy horského bezlesí jsou linduška horská (Anthus spinoletta) a linduška luční (Anthus pratensis). Běžně zde hnízdí skřivan polní (Alauda arvensis), několik párů bělořita šedého (Oenanthe oenanthe), omezeně a nepravidelně pěvuška podhorní (Prunella collaris). Na pokraji vyhynutí je tetřev hlušec (Tetrao urogallus) a tetřívek obecný (Tetrao tetrix). Ohrožením pro předměty ochrany ptačí oblasti jsou zejména kosení luk a pastva v hnízdním období na lokalitách obsazených chřástalem a nevhodné lesnické hospodaření a neustále se zvyšující rekreační tlak na biotopy jeřábka.


Katastrální území zasahující do ptačí oblasti:

Adolfovice, Andělská Hora ve Slezsku, Bukovice u Jeseníka, Česká Ves, Dolní Lipová, Dolní Moravice, Dolní Údolí, Domašov u Jeseníka, Heřmanovice, Horní Lipová, Horní Moravice, Horní Údolí, Janovice u Rýmařova, Janušov, Jeseník, Karlov pod Pradědem, Karlova Studánka, Klepáčov, Kociánov, Kouty nad Desnou, Ludvíkov pod Pradědem, Malá Morávka, Mikulovice u Jeseníka, Mnichov pod Pradědem, Nová Rudná, Nová Ves u Rýmařova, Nové Losiny, Ondřejovice v Jeseníkách, Ostružná, Písečná u Jeseníka, Podlesí pod Pradědem, Přemyslov, Rejhotice, Rejvíz, Rudoltice u Sobotína, Rýmařov, Seč u Jeseníka, Sobotín, Stará Rudná, Stará Ves u Rýmařova, Stará Voda v Jeseníkách, Stříbrné Hory, Studený Zejf, Suchá Rudná, Světlá ve Slezsku, Široký Brod, Vernířovice u Sobotína, Vrbno pod Pradědem, Žďárský Potok, Železná pod Pradědem.

 

Infopanel jeřábek Infopanel chřástal

Správa CHKO Jeseníky

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt