Pstruží potok

Navrhovaná lokalita se nachází asi 4 km szz. od Rýmařova, asi 1,5 km jižně od Staré Vsi v k.ú. Stará Ves u Rýmařova, v pramenné oblasti Pstružího potoka v nadmořské výšce 670– 725 m n. m. Území leží v závěru mělkého údolí Pstružího potoka, jedná se o mozaiku zachovalých jasanovo-olšových luhů a mokřadních a rašelinných luk. Pro krajinu v bezprostředním okolí jsou charakteristické široké meze s druhově bohatou a různověkou skladbou stromů i keřů, které rozdělují zemědělsky obhospodařované pozemky převážně travních porostů. Západní část území je v současné době chráněna jako stejnojmenná přírodní rezervace. Výskyt řady druhů regionálně i celostátně ohrožených rostlin: všivec lesní, prstnatec májový, rosnatka okrouhlolistá, vachta trojlistá, vrba rozmarýnolistá, klikva bahenní, kamzičník rakouský, jednokvítek velekvětý, a některých živočichů, jako čolek horský, zmije obecná. Příroda v území je ohrožená především těžbou dřeva v olšinách mimo rezervaci.


Kód EVL: CZ0810014
Výměra: 39,6586 ha
Katastrální území: Stará Ves u Rýmařova
Územní ochrana: PR, I. a III. zóna CHKO
Předměty ochrany:
7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 1,688 ha
   R2.3 Přechodová rašeliniště
91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy
   (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 24,0834 ha
   L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty

Správa CHKO Jeseníky

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt