Praděd

Centrální část Hrubého Jeseníku od údolí Studeného potoka u Bělé pod Pradědem po motorest Skřítek nad Klepáčovem,  včetně závěru údolí Divoké Desné, Bílé Opavy a masívu Mravenečníku. Dále zahrnuje mj. Petrovy kameny, vrcholy Malý Děd, Praděd, Vysoká hole, Kamzičník, Máj, Břidličná a Pecný. Nejvýznamnějšími lokalitami jsou Petrovy kameny, hostící dva endemické druhy zvonek jesenický a lipnici jesenickou, a kar Velké kotliny s více než 350 druhy a poddruhy vyšších rostlin. Z významných druhů živočichů se zde vyskytuje okáč menší a okáč horský. Lokalita představuje významné hnízdiště lindušky horské, pěvušky podhorní, kosa horského, hýla rudého, bělořita šedého aj. Evropsky významná druhová lokalita mechu šikouška zeleného a střevlíka hrbolatého. Část přirozeného bezlesí je postižena výsadbou nepůvodní borovice kleče, která již byla z lokalit Velká kotlina a částečně Malá kotlina odstraněna. Doporučený management – likvidace borovice kleče, olše zelené, eventuální pastva nebo kosení, monitoring kůrovce, v MZCHÚ a podél vodních toků ponechávání veškerého mrtvého dřeva v porostech, provenienčně nepůvodní porosty obnovovat podsadbami a podsíjemi, ochrana před zvěří. Vybrané lesní celky směřovat k samovolnému vývoji. V celém prostoru sledovat stavy kamzíka i ostatní spárkaté zvěře. Pro zachování stabilní populace lipnice jesenické a zvonku jesenického je nutné zamezit jakýmkoliv turistickým aktivitám v okolí Petrových kamenů. Žádoucí je eliminovat rozrůstající se maliník a metlici trsnatou z úpatí skal. Na ochranu střevlíka hrbolatého je nutné zachovat příznivý vodní režim, zejména na podmáčených plochách.


Kód EVL: CZ0714077
Výměra: 6070,7695 ha
Katastrální území: Domašov u Jeseníka, Klepáčov, Kociánov, Kouty nad Desnou, Rejhotice, Rudoltice u Sobotína, Vernířovice u Sobotína, Karlov pod Pradědem, Karlova Studánka, Ludvíkov pod Pradědem, Malá Morávka, Žďárský Potok, Železná pod Pradědem
Územní ochrana: NPR, PR, I.,II. a III. zóna CHKO

Předměty ochrany:
střevlík hrbolatý (Carabus variolosus) - přítomen
lipnice jesenická (Poa riphaea) - 134 trsů
šikoušek zelený (Buxbaumia viridis) - přítomen
zvonek jesenický (Campanula gelida) - 350 kvetoucích lodyh
4080 Subarktické vrbové křoviny 7,0649 ha
   A8.1 Subalpínské křoviny s vrbou laponskou (Salix lapponum)
   A8.2 Vysoké subalpínské listnaté křoviny
4060 Alpínská a boreální vřesoviště 250,278 ha
   A2.1 Alpínská vřesoviště
   A2.2 Subalpínská brusnicová vegetace
6150 Silikátové alpínské a boreální trávníky 252,2767 ha
   A1.1 Vyfoukávané alpínské trávníky
   A1.2 Zapojené alpínské trávníky
   A3 Sněhová výležiska
6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a
horského až alpínského stupně 293,2428 ha
   A4.1 Subalpínské vysokostébelné trávníky
   A4.2 Subalpínské vysokobylinné nivy
   A4.3 Subalpínské kapradinové nivy
   M5 Devětsilové lemy horských potoků
7110 Aktivní vrchoviště 13,5777 ha
   R3.1 Otevřená vrchoviště
   R3.3 Vrchovištní šlenky
7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 6,3541 ha
   R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště
   R2.3 Přechodová rašeliniště
8110 Silikátové sutě horského až niválního stupně
   (Androsacetalia alpinae a Galeopsietalia ladani) 9,2326 ha
   A6A Acidofilní vegetace alpínských drolin
8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 7,4419 ha
   A5 Skalní vegetace sudetských karů
   A6B Acidofilní vegetace alpínských skal
   S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin
9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 303,4784 ha
   L5.4 Acidofilní bučiny
91D0 Rašelinný les 99,7561 ha
   L10.1 Rašelinné březiny
   L9.2A Rašelinné smrčiny
9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 3850,3843 ha
   L9.1 Horské třtinové smrčiny
   L9.2B Podmáčené smrčiny
   L9.3 Horské papratkové smrčiny

Správa CHKO Jeseníky

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt