Keprník

Severní část hlavního hřebene Hrubého Jeseníku zahrnující vrcholy Šerák, Keprník, Vozka a Červená hora, jihozápadně od Jeseníku. Soubor horských a subalpínských ekosystémů nejvyšších poloh Hrubého Jeseníku v masívu Keprníku. K typickým zástupcům flóry subalpínských trávníků náleží sítina trojklaná, šicha oboupohlavná, zvonek okrouhlolistý sudetský, zvonek vousatý nebo hořec tečkovaný, na exponovaných skalkách Červené hory v několika exemplářích přežívá ostřice skalní, na okraji vrchovišť roste bradáček srdčitý, ve šlencích tvoří porosty ostřice bažinná. V lesích bývají zjišťovány pobytové znaky rysa
ostrovida. Území je ovlivněné výsadbou smrkových porostů nepůvodní provenience a borovice kleče v rámci zvyšování horní hranice lesa na přelomu 19. a 20. století. Tyto lesy jsou ohrožené rozpadem, kleč se pozvolna rozrůstá i generativně šíří. Turistický ruch je především soustředěn na Šerák, kam vede lanovka, a na blízký Keprník. Pro střevlíka hrbolatého je důležité zachování příznivého vodního režimu, zejména na podmáčených plochách, a ochrana pramenišť a drobných vodních toků před disturbancí lesní technikou a chemizací. Vhodné je vyloučení sanace dřevní hmoty z blízkosti vodních toků a pramenů.


Kód EVL: CZ0714075
Výměra: 2542,9958 ha
Katastrální území: Adolfovice, Horní Lipová, Ostružná, Kouty nad Desnou, Nové Losiny, Přemyslov
Územní ochrana: NPR + OP, PR, I.,II. a III. zóna CHKO

Předměty ochrany:
střevlík hrbolatý (Carabus variolosus) přítomen
4060 Alpínská a boreální vřesoviště 21,8631 ha
   A2.1 Alpínská vřesoviště
   A2.2 Subalpínská brusnicová vegetace
6150 Silikátové alpínské a boreální trávníky 10,2614 ha
   A1.1 Vyfoukávané alpínské trávníky
   A1.2 Zapojené alpínské trávníky
6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a
horského až alpínského stupně 26,2633 ha
   A4.1 Subalpínské vysokostébelné trávníky
   A4.2 Subalpínské vysokobylinné nivy
   A4.3 Subalpínské kapradinové nivy
   M5 Devětsilové lemy horských potoků
7110 Aktivní vrchoviště 3,8451 ha
   R3.1 Otevřená vrchoviště
   R3.3 Vrchovištní šlenky
8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 25,5921 ha
   A6B Acidofilní vegetace alpínských skal
   S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin
9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 326,2396 ha
   L5.4 Acidofilní bučiny
91D0 Rašelinný les 76,4676 ha
   L9.2A Rašelinné smrčiny
9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 1416,0121 ha
   L9.1 Horské třtinové smrčiny
   L9.2B Podmáčené smrčiny
   L9.3 Horské papratkové smrčiny

Správa CHKO Jeseníky

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt