Natura 2000

Soustavu Natura 2000 tvoří podle směrnic EU (Směrnice Rady č. 79/409/EHS z 2. 4. 1979 o ochraně volně žijících ptáků – „Směrnice o ptácích“, Směrnice Rady č. 92/43/EHS z 21. 5. 1992 o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin – „Směrnice o stanovištích“) tzv. ptačí oblasti (PO) a evropsky významné lokality (EVL), navržené za účelem ochrany přírodních stanovišť nebo volně žijících druhů rostlin a živočichů. V rámci CHKO Jeseníky je v současné době vymezena Ptačí oblast Jeseníky (nařízení vlády č. 599/2004 Sb.) a do tzv. Národního seznamu je zařazeno následujících 14 EVL: Branná – hrad, Heřmanovice, Javorový vrch, Karlova Studánka, Keprník, Praděd, Pstruží potok, Rabštejn, Rejvíz, Sokolí potok, Suchá Rudná – zlatý lom, Štola Franz-Franz, Šumárník,Údolí Malínského potoka.
Velká část vybraných lokalit je součástí stávajících maloplošných zvláště chráněných území. Pro EVL, které jsou zcela nebo z části mimo stávající maloplošně zvláště chráněné území, je zajištěna ochrana zonací CHKO.

Natura 2000

Správa CHKO Jeseníky

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt