Správa CHKO Jeseníky >> Činnost pracoviště >> Zemědělská agenda

Zemědělská agenda

Příroda a krajina je rozmanitá, a proto v případech, kdy by mohl management v rámci agroenvironmentálních opatření způsobit významné poškození cenného biotopu nebo chráněného druhu rostlin a živočichů, umožňuje NV č. 79/2007 Sb., o provádění agroenvironmentálních opatření, orgánům ochrany přírody (dále jen OOP) upravit některé povinnosti zemědělského subjektu plynoucí z účasti v těchto dotačních titulech dle potřeb ochrany přírody a krajiny. Dále v případě zájmu zemědělského subjektu o účast v některých nadstavbových opatřeních či při zájmu provádět agrotechnické činnosti s potenciálně negativním vlivem na přírodu je nutné vyžádání vyjádření OPP.

Seznam typů souhlasných vyjádření

Činnost jež může OOP upravit

Legislativní ukotvení

Jak s vyjádřením naložit

Souhlasné vyjádření OOP s odložením či vynecháním jedné seče

§ 4 odst. 2 písm. f) bod 3

§ 8 odst. 1 písm. e) bod 3 nařízení vlády č. 75/2007 Sb.

Žadatel doručí souhlasné vyjádření OOP SZIF do data rozhodného pro splnění podmínky

Souhlasné vyjádření OOP s vyloučením výměry ploch travních porostů z podopatření ošetřování travních porostů

§ 9 odst. 4 písm. a) bod 1

§ 9 odst. 4 písm. a) bod 2

Příloha žádosti o zařazení

Souhlasné vyjádření OOP s prováděním mulčování, přísevu, obnovy, válení, smykování travního porostu nebo se změnou povinnosti seče nedopasků

§ 9 odst. 7 písm. d) - louky

§ 9 odst. 8 písm. f) - MVL

§ 9 odst. 10 písm. f) - HSL

§ 9 odst. 12 písm. d) - podmáčenky

§ 9 odst. 13 písm. c) - bahňáci

§ 9 odst. 14 písm. c) - chřástal

§ 9 odst. 15 písm. e) - pastviny

§ 9 odst. 15 písm. f) - pastviny

§ 9 odst. 16 písm. d) - DBP

§ 9 odst. 16 písm. e) - DBP

Žadatel předkládá souhlasné vyjádření při fyzické kontrole na místě

Souhlasné vyjádření OOP k likvidaci rostlinných druhů nevyjmenovaných v příloze č. 14 k nařízení vlády č. 79/2007 Sb.

§ 9 odst. 17 písm. e) – stepní trávníky

OOP zasílá souhlasné vyjádření regionálnímu pracovišti SZIF a žadateli

Souhlasné vyjádření OOP se základním titulem v ZCHÚ, ochranných pásmech NP a PO

§ 9 odst. 2 písm. c)

Příloha žádostí o zařazení

Souhlasné vyjádření OOP se složením regionální směsi v rámci titulu zatravňování orné půdy

§ 10 odst. 6 písm. a)

Žadatel předkládá souhlasné vyjádření při fyzické kontrole na místě

Je nutné použít tento formulář?

  • Není. Tento formulář nabízí základní vzor pro souhlasná vyjádření OOP. V případě, že OOP potřebuje například rozsáhlejší vyjádření v části „3. Výčet půdních bloků“ nebo „4. Odůvodnění a další náležitosti“ je možné souhlasné vyjádření vydat v textové podobě, avšak za dodržení rozsahu informací, který je požadován ve formuláři.

Je možné určit časové období platnosti souhlasného vyjádření?

  • Ano. OOP upřesní ve svém souhlasném vyjádření časovou platnost tohoto souhlasu (aby nemusel být vystavován každoročně).

Je možné vydat souhlasné vyjádření jen na část půdního bloku?

  • Ano.

 

Formulář souhlasného vyjádření orgánu ochrany přírody zde.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Další užitečné materiály ke stažení:

 

Přehled dodací 2015 zde

Informační materiál pro zemědělce – Ošetřování travních porostů(AEKO 2014-2020)

Informační materiál pro zemědělce – Zatravňování orné půdy (AEKO 2014-2020)

METODIKA k provádění nařízení vlády č. 73/2015 Sb., o podmínkách poskytování plateb v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě.

METODIKA k provádění nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření.

METODIKA k provádění nařízení vlády č. 76/2015 Sb., o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství.

Brožura o mulčování zde

 

Správa CHKO Jeseníky

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt