Správa CHKO Jeseníky >> Činnost pracoviště >> Strážci ochrany přírody

Strážci ochrany přírody

Kontaktní osoba:

Michal Ulrych – stráž přírody, terénní služba
tel. 584 458 651, mobil: 728 234 703, michal.ulrych@nature.cz

Vkládání hlášenek strážců zde

Strážce přírody zná dobře území, ve kterém se pohybuje, a proto vám může poskytnout:

 • základní informace o přírodě a její ochraně a další místopisné informace,
 • doporučení turistických tras a míst pro jiné sportovní aktivity,
 • informace o povolených i nepovolených aktivitách v chráněném území,
 • průvodcovské služby,
 • pomoc a radu v řešení situací do kterých se návštěvník chráněného území může dostat,

ale také uložit:

 • výchovné či represivní opatření (nedodržení podmínek ochrany přírody v chráněném území lze vyřešit domluvou,
  ale i uložením blokové pokuty).

Kdo se může stát strážcem přírody?

(zákon č. 114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny)

Občan České republiky starší 21 let, který:

 • nebyl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin,
 • má  způsobilost k právním úkonům,
 • je  zdravotně  způsobilý,
 • prokázal znalost práv a povinností stráže přírody,
 • složil slib stráže přírody.

Více informací obdržíte na nejbližší správě národního parku nebo chráněné krajinné oblasti.

Strážci jsou ze zákona oprávněni:

§ 81, odst. 8

a) zjišťovat totožnost osob, které porušují předpisy na ochranu přírody,

b) ukládat a vybírat blokové pokuty za přestupky na úseku ochrany přírody,

c) vstupovat na cizí pozemky za podmínek stanovených v zákonu  č. 114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny,

d) zadržet ke zjištění totožnosti osobu, kterou přistihnou při porušování právních předpisů o ochraně přírody a krajiny a odevzdat ji orgánu Policie České republiky; přistižené osoby jsou povinny uposlechnout,

e) požadovat pomoc nebo součinnost orgánů Policie České republiky, popřípadě obecní policie, pokud nemohou splnění svých povinností zajistit vlastními silami a prostředky.

Stráž přírody je při své činnosti povinna:

§ 81a
a) prokázat se průkazem stráže přírody a nosit služební odznak,

b) dohlížet na dodržování povinností spojených s kontrolou dodržování předpisů o ochraně přírody a krajiny,

c) oznamovat neodkladně zjištěné závady, nedostatky a škody orgánu, který ji ustanovil, popřípadě též orgánům Policie České republiky nebo příslušným orgánům státní správy.

Označení strážce přírody

Kovový odznak                      

Na levém rukávu nosí střážce znak chráněného území a and tím tento nápis:

    

Služební průkaz strážce

Správa CHKO Jeseníky

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt