Správa CHKO Jeseníky >> Činnost pracoviště >> Monitoring a výzkum

Monitoring a výzkum

V součastnosti probíhají na území CHKO tyto výzkumné a monitorovací projekty:

 

Monitoring horských druhů okáčů rodu Erebia
Od roku 2009 probíhá pod záštitou Biologického Centra AV ČR a Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích intenzivní monitoring okáčů, jehož cílem je i zdokumentování jevů souvisejících s globálními změnami klimatu.

Mapování saproxylických brouků ve vytipovaných lesních porostechletové pasti
Každoročně je prováděn průzkum saproxylického hmyzu pomocí letových nárazových pastí. V roce 2013 PCHP Šumná, 2014 NPR Rejvíz, 2015 Malá kotlina v NPR Praděd.

Monitoring střevlíka hrbolatého ve faunistických kvadrátechMonitoring střevlíka hrbolatého
Výsledky slouží mimo jiné jako podklad pro tzv. reporting pro Evropskou komisi. Metody: individuální vyhledávání zimujících jedinců, zemní živolovné pasti.

 

Obojživelníci, plazi, ryby
Na území CHKO Jeseníky jsou 3 EVL určené pro ochranu evropsky významných čolků, dvě lokality jsou určeny pro čolka karpatského – EVL Karlova Studánka a EVL Heřmanovice, jedna lokalita chrání zdejší jediný výskyt čolka velkého – EVL Suchá Rudná. Mimo toho je výskyt čolka karpatského pravidelně monitorován ještě na dalších 4 lokalitách, které se všechny skládají ještě z místních podlokalit.

Správa CHKO Jeseníky zabezpečuje na svém území již řadu let transfery obojživelníků na trasách, po kterých putují ze zimovišť na místa pravidelného rozmnožování a kříží frekventované komunikace. Zde se staví zábrany a odchytová zařízení. Jedná se o 3 lokality na Jesenicku, 2 lokality v Bělé pod Pradědem, jednu v Malé Morávce a jednu v Andělské Hoře.Monitoring ryb

Každoročně probíhá síťové mapování všech obojživelníků a plazů.

V roce 2015 proběhl také menší ichtyologický průzkum některých rezervací.


Monitoring a kroužkování mláďat sokola stěhovavéhokroužkování
Monitoringu, výzkumu a ochraně sokola stěhovavého je věnována velká pozornost nejen na celém území ČR. Tento kriticky ohrožený dravec je vázán na skalní lokality, kterých je v Jeseníkách dostatek. Velmi často využívá stará krkavčí hnízda na skalách. Od roku 2001 v CHKO Jeseníky obsazuje svá historická hnízdiště. Správa CHKO ve spolupráci s externisty zajišťuje pravidelný monitoring sokola na celém území. V případě potřeby řeší například úpravu potenciálních lokalit (odkácení či oplocení skalních stěn, instalace hnízdních podložek, apod.). V těchto případech správa úzce spolupracuje s pracovníky LČR, s. p. U všech dohledaných a úspěšných hnízdění se doposud daří mladé sokoly okroužkovat. Vybraná riziková hnízdiště sokola jsou za pomocí „brigádníků“ v době hnízdění střežena. V některých lokalitách (Divoký důl, Vysoký vodopád) je z důvodů nelegální horolezecké činnosti zapotřebí pravidelných kontrol.


Hnízdění sokolů

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ochrana a podpora genofondu sýce rousného v CHKO Jeseníky
Od roku 1998 je občanským sdružením TYTO na našem území realizován projekt „Ochrana a podpora genofondu sýce rousného v CHKO Jeseníky“. V roce 2011 byl počet vyvěšených a kontrolovaných budek pro sýce 226 ks. Vzhledem k nemalým rozlohám kulturních smrkových porostů s nedostatkem vhodných dutin na území CHKO podporuje realizovaný projekt jeden z důležitých faktorů udržení a rozvoje populace tohoto druhu.


Monitoring netopýrů a vrápencůNetopýr velký
Oblast CHKO Jeseníky, přestože nepatří mezi krasové oblasti se řadí k územím s nejvýznamnějším výskytem zimujících netopýrů. Je to především v souvislosti se soustředěním mnoha vhodných podzemních prostorů, které vznikaly již od středověku nejdříve těžbou zlata a následně železných rud. Ve dvou rozsáhlých důlních dílech bývá v posledních letech pravidelně zastiženo přes kolem dvou tisíc zimujících jedinců. Jedná se o NPP Javorový vrch a PR Franz-Franz. Obě tyto lokality jsou současně EVL pro netopýry. Obě zimoviště bývají pravidelně, každoročně monitorována. V CHKO Jeseníky je v zimním období kontrolováno dalších cca 25 zimovišť.

V CHKO Jeseníky je i jedna letní kolonie vrápenců zařazená mezi EVL (půdní prostory hradu Kolštejn v Branné). Výskyt letounů je zde pravidelně monitorován a stav kolonie je v současnosti více méně stabilní.


Mapování šelem
Správa CHKO Jeseníky v období páření rysa pravidelně pořádá na přelomu února a března mapování výskytu těchto šelem. Akce, která monitoruje stav místní populace, se mimo pracovníků Správa CHKO Jeseníky účastní obvykle mnozí dobrovolníci. Pro dobrovolníky se provádí krátký instruktážní kurz.


Výskyt vydry říční je pravidelně monitorován na stanovených bodech (vybrané mostní objekty na většině významnějších toků odvádějících vody z masivu Hrubého Jeseníku). Zde lze uvést, že vydra se v CHKO Jeseníky již několik let vyskytuje pravidelně, ale mimo jihovýchodní oblasti dotující vodou řeku Moravici, je stav populace vyder na nízké, spíše kolísavé úrovni.

 

Reintrodukční programy


Jediným záchranným programem, který v posledních letech na území CHKO Jeseníky probíhal, byl program pro tetřeva hlušce (Tetrao urogallus). Záchranný program byl realizován na území LS Karlovice (odchovna ve Vidlích) a časově byl naplánován na období desíti let (1998–2008). Díky svým „neúspěchům“ byl v roce 2008 ukončen. V období let 1999–2007 bylo vypuštěno celkem 149 kusů tetřeva hlušce (78 kohoutů, 71 slepic). V současné době na území Správy CHKO Jeseníky neprobíhá žádný projekt tohoto typu.

Správa CHKO Jeseníky

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt