Správa CHKO Jeseníky >> Činnost pracoviště

Činnost pracoviště

image

AOPK ČR je orgánem ochrany přírody  a krajiny,  který  rozhoduje  o  záležitostech  týkajících  se krajiny  a přírody chráněné krajinné oblasti. To vše podle zákona o ochraně přírody a krajiny a Plánu péče o CHKO Jeseníky, který je schvalován ministerstvem životního prostředí na deset let.

Spektrum „úřadování“ je široké -  AOPK ČR - Správa CHKOJ usměrňuje lesní a zemědělské hospodaření (především v nejcennějších lokalitách a rezervacích), vyjadřuje se k umísťování a charakteru staveb (aby se udržel krajinný ráz Jeseníků) a k dalším aktivitám (rekreace, turismus), aby pokud možno nedocházelo k poškozování či zhoršování přírodního prostředí. Podporovány jsou aktivity, které vedou k rozvoji regionu a nepoškozují zdejší životní prostředí (například prostřednictvím krajinotvorných programů).

Tyto „úřední“ činnosti kombinuje s odbornou činností v ochraně přírody a krajiny.

Je to především  aktivní péče o přírodní rezervace, přírodní památky a další přírodovědně cenná území, aktivity vedoucí k záchraně původního genofondu rostlin a živočichů a obnově druhové rozmanitosti ekosystémů.

Odborní pracovníci Správy CHKO provádí a koordinují přírodovědné výzkumy v oblasti; připravují plány péče o maloplošná zvláště chráněná území v CHKO a vyhlašují přírodní rezervace, přírodní památky.

Nejširší veřejnost se o Správě CHKO může dozvědět prostřednictvím  přednáškové, výstavní a publikační činnosti pracovníků Správy, z vydávaných informačních a propagačních materiálů, na provozovaných naučných stezkách a terénním informačním systému, či od dobrovolných strážců CHKO Jeseníky.

Správa CHKO Jeseníky

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt