Vodopis

V Jeseníkách pramení řada toků, mezi nejvýznamnější z nich patří:

  • Opava vzniklá soutokem Střední, Bílé a Černé Opavy,
  • Desná, vzniklá soutokem Hučivé a Divoké Desné v Koutech nad Desnou,
  • Bělá.

Jenom na lokalitě Velká kotlina je celkem 43 pramenů, mezi nejvodnatější pramen patří pramen Moravice, který má po většinu zimy teplotu 4,2°C.

Hřeben Hrubého Jeseníku je součástí hlavního evropského rozvodí. Z východních svahů odtéká voda řekami (povodí Odry) do Baltského moře, ze západních svahů teče voda do Černého moře (povodí Moravy). Díky vysokým srážkovým úhrnům patří Jeseníky k vodohospodářsky významným územím a proto byla celá CHKO zařazena do chráněné oblasti přirozené akumulace vod.

Toky mají ve svých horních úsecích bystřinný charakter, velké převýšení překonávají menšími vodopády. V bystřinách žije pstruh potoční, níže na toku nalezneme vranky, lipany a někde také pobytové znaky vydry říční.

Aby se předešlo nepříznivým situacím při vydatných deštích, jsou na některých potocích postaveny přehrážky sloužící k zachycení štěrků valících se s velkou vodou z hor. V dlouhých obcích je většina toků spoutaná souvislými úpravami.

 

Minerální vody

Na území CHKO Jeseníky se minerální vody řadí ke dvěma typům, a to kyselky na východním úbočí Hrubého Jeseníku a sirné prameny ve velkých Losinách. Prostá železitá kyselka v Karlově Studánce vyvěrá z devonských fylitů s žilami diabázů do náplavů Bílé Opavy, kde je ředěna s prostou podzemní vodou. Ojedinělým typem minerální vody v Českém masívu jsou prosté sirné teplice a prosté studené sirné vody ve Velkých Losinách. Voda dostává charakter minerální vody jednak teplotou 27°C a dále obsahem sirovodíku.

 

Co přinesla a odnesla červencová povodeň v Jeseníkách 1997?

Katastrofální povodeň způsobila dalekosáhlé škody na majetku i oběti na životech. Příčinou byly extrémní a dlouhotrvající srážky a velmi rychlý vzestup průtoků. Došlo k odplavení břehových porostů, zřícení mostů a lávek a vytvoření břehových nátrží a značnému transportu splavenin a jejich usazení v nižších polohách. V důsledku toho si řeky a potoky na mnoha místech vytvořily nová přirozená koryta, čímž došlo  k jejich  samovolné revitalizaci a  vzniku zcela  nových biotopů  pro mnohé rostliny a živočichy. Celá řada toků byla v rámci oprav povodňových škod navrácena zpět do původních opevněných koryt, pouze malá část se dochovala v podobě, v jaké ji zanechala povodeň. Příkladem může být Černá Opava, Keprnický potok nebo říčka Branná v úseku mezi Ostružnou a Brannou, která byla vyhlášena jako přírodní rezervace Niva Branné. Cílem ochrany je zde zachovat celé po povodni vybřežené koryto s okolní nivou a řadu rostlin a živočichů vázaných na toto prostředí.

Správa CHKO Jeseníky

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt