Půdní poměry

Na většině ploch se půdní podmínky v lesních porostech odvíjejí od půdotvorného substrátu, jen v menší míře se lesní půda nachází na úzkých aluviích podél potoků. V nižších polohách, t.j. do 6 lvs se v závislosti na charakteru substrátu a na reliéfu terénu (množství a charakteru svahovin) vyvinula mozaika nasycených a nenasycených hnědých půd - kambizemí, které jsou zastoupeny následujícími subtypy a varietami :

Na živných stanovištích převládají kambizemě mezotrofní. Půda je převážně středně hluboká až hluboká, písčitohlinitá až hlinito-písčitá, tmavěji zbarvená. Příznivější je nasycenost sorpčního komplexu a sorpční kapacita. Formou nadložního humusu je mullový moder. Poměrně příznivá je i biologická aktivita. Obsah skeletu se pohybuje v rozmezí 20 - 40%, půda je čerstvě vlhká, občas vysychavá, půdní reakce mírně kyselá. Na kyselých stanovištích převažují kambizemě oligotrofní až podzolované - dystrické, převážně mělké až středně hluboké, hlinitopísčité až písčité, místy značně skeletovité půdy. Formou nadložního humusu je morový moder až mor. Ostatní části půdního profilu mají větší či menší stupeň podzolizace. Reakce je kyselá až silně kyselá, sorpční kapacita malá. Jedná se o sorpčně nenasycené, ve svršku prosychavé půdy.

Ve vyšších polohách, tj. v 6. a částečně 7. lvs převládají horské hnědé půdy - kryptopodzoly. Na živných stanovištích kryptopodzoly mezotrofní, které bývají písčitohlinité, středně hluboké, rezivě okrově hnědé barvy, středně kyselé, sorpční komplex nenasycený. Na kyselých stanovištích kryptopodzoly oligotrofní, hlinitopísčité, mělké až středně hluboké, značně skeletovité, světle rezavě okrové barvy, silně kyselé, sorpční komplex výrazně nenasycený.

Nad nimi se vyskytují  humusové podzoly,  které vznikly na kyselých horninách v humidním klimatu horských poloh. Jsou to mělké a středně hluboké půdy s mocnou vrstvou humusu,  silně kyselé.  Humusová forma je mor.  V rozpojených porostech na rozhraní 8. a 9. lvs a v 9. lvs se jedná o humusový podzol drnový.

Na kamenitých a skalnatých lokalitách se vyskytují rankery, kambizemě a kryptopodzoly rankerové. Na vlhkých stanovištích a po-dél toků ve sníženinách se nacházejí kambizemě a kryptopodzoly pseudoglejové, pseudogleje a gleje.

Nepatrně je zastoupena organozem na rašeliništích Rejvíz a Skřítek, v horských sedlech a v terénních pokleslinách hřebenové oblasti.

Přehled zastoupení půdních typů v procentech:

 Půdní typ  subtyp  Výskyt  celkem %
 Litozem  typická  skalnaté výspy, ostrohy

+

 silikátová až  bazická  skalnaté výspy, ostrohy
 Regozem  psefitická  kamenité až balvanité příkré svahy na hřebenech

+

 Ranker  kambický  příkré až srázné kamenité svahy,hřbety

3

 podzolový  kupy, hřbítky,skalní ostrohy,srázné svahy

6

 litický  kamenité hřbety, náhorní plošiny

+

 Kambizem  mezotrofní  mírné svahy, náhorní plošiny

9

 oligotrofní  mírné až příkré svahy, náhorní plošiny

11

 dystrická  temena kup, plošiny, svahy

2

 rankerová  mírné až příkré kamenité svahy

3

 pseudoglejová  úžlabiny, plošiny

1

 Podzol  humusový  náhorní plošiny, mírné svahy

21

 glejový  náhorní plošiny, poklesliny

+

 Kryptopodzol  oligotrofní  mírné až příkré svahy

21

 mezotrofní  mírné až příkré svahy

10

 rankerový  příkré kamenité svahy

7

 pseudoglejový  úžlabiny, prohlubně, svahy

3

 Pseudoglej  typický  plošiny, roviny, sníženiny

+

 rašelinový  roviny, poklesliny

+

 Glej  kambický  plošiny, úžlabiny, prameniště, mírné svahy

1

 rašelinový  ploché mísy

+

 Organozem  fibrická  náhorní plošiny, sedla

1

 Fluvizem  kambická  rovinatá dna údolí

+

 psefitická  rovinatá dna údolí

+

 pseudoglejová  úžlabiny s potokem

+

 Celkem

100

 

Správa CHKO Jeseníky

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt