Lesy

Lesy jsou pro charakter CHKO Jeseníky rozhodující přírodní a krajinnou složkou. Současné lesní porosty jsou oproti původním lesům díky dlouhodobému obhospodařování významně změněny, ale i tak tvoří byť pozměněné lesní prostředí ekologicky stabilizující složku krajiny CHKO. Části, kde současná dřevinná skladba odpovídá původnímu složení porostů, se zachovaly ostrůvkovitě, častěji na extrémních terénech se špatnou dostupností. Celkově lesy zaujímají plochu 60 114 ha (dle OPRL), do toho jsou však zahrnuta i alpinská bezlesí nad horní hranicí lesa (též vedena jako PUPFL). V současné době je lesnatost CHKO 81 %; Jeseníky tak mají ze všech CHKO v ČR lesnatost největší. Lesy tvoří téměř v celé CHKO rozsáhlý, souvislý komplex. Pouze v okrajových částech CHKO na jihu a východě CHKO a v údolí Bělé u Jeseníku se vyskytují drobné lesy v mozaice se zemědělskými pozemky a sídly.

Kategorie lesů v CHKO Jeseníky:

Kategorie

Celkem ha

%

Les hospodářský

42 523

73,60

Les ochranný

5 992

10,37

Les zvláštního určení

9 257

16,03

Celkem

57 773

100,0

Lesní vegetační stupně v CHKO:

Lesní vegetační stupně v CHKO

Zastoupení věkových stupň:

Věk. stupeň

Zastoupení

ha

%

0

392,22

0,68

1

3689,95

6,39

2

5825

10,08

3

5145,44

8,91

4

4013,83

6,95

5

6353,37

11,00

6

3128,15

5,41

7

3656,93

6,33

8

4566,31

7,90

9

3718,14

6,44

10

3606,84

6,24

11

3511,03

6,08

12

2625,86

4,55

13

2021,12

3,50

14

914,97

1,58

15

1388,26

2,40

16

1192,8

2,06

17

2022,37

3,50

Celkem

57 772,59

100,00

Zastoupení dřevin v CHKO:

(REK - rekonstruované, SKUT - skutečné, SM - smrk, BK - buk, JD - jedle, KL - javor klen)

Druhové zastoupení dřevin

Mapa bezlesí:

bezlesí

Správa CHKO Jeseníky

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt