Geomorfologie

Petrovy kamenyVýsledkem dlouhého geomorfologického vývoje Jeseníků jsou táhlé a zaoblené hřbety se širokými sedly (Červenohorské, Ramzovské, Videlské). Známé skály - Petrovy kameny, Vozka, Obří skály či vrchol Keprníku tvořící již z dálky viditelné dominanty jsou výsledkem intenzivního mrazového zvětrávání v předpolí ledovce v dobách ledových. Extrémně mrazivé klima se podílelo nejen na těchto tzv. mrazových srubech, ale docházelo také k tvorbě zajímavých terénních půdním tvarů jako jsou například dodnes zachovaná kamenná  moře na  Břidličné, Ztracených kamenech,  Borku,  Suchém  vrchu nebo mrazem tříděné půdy na holích. Přímým působením horského ledovce vznikl kar Velké kotliny,Velká kotlina místo, kde dodnes padají laviny a kde poslední zbytky sněhu odtávají až začátkem července. Díky nepropustnosti podloží vznikly v době poledové rašeliniště na Rejvízu, mezi Keprníkem a Vozkou. Horský ráz Jeseníků dotvářejí hluboce zaříznutá údolí s bystřinami, které často překonávají velký spád menšími vodopády (vodopády Bílé Opavy, Vysoký vodopád na Stříbrném potoce).

V souvislosti s geomorfologickým vývojem území a jeho tvářností nelze opomenout existenci krasových jevů, které se zde vyskytují v drobných čočkovitých polohách krystalických vápenců různého stáří a stupně metamorfózy. V uvedených horninách jsou vytvořeny hojné podzemní dutiny s krápníky. Povrchové krasové jevy jsou méně časté a mnohdy bývají překryty vrstvou zvětralin. Nejčetnější dobře zkrasovatělé vápencové horniny se vyskytují v zóně Branné, zejména v její sev. části, kde je vyvinut i kras povrchový, související s intenzívním podzemním odvodňováním. Ve vápencovém lomu záp. od Branné je těžbou otevřeno 5 krasových jeskyní se stalaktity a zóna krasových vývěrů. U Ostružné byly zjištěny sutí zakryté ponory povodňových vod a v těsné blízkosti ponory potoka Pingue. Krasové ponory byly nalezeny také u potoka na jv. svahu Ramzovského sedla. Drobnými krasovými jevy se vyznačuje rovněž vrbenská oblast. Nejznámější jsou dvě krasové jeskyně s malou propastí a sintry v lomu u Heřmanovic, kde byly těženy devonské heřmanovické vápence.

Správa CHKO Jeseníky

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt