Fauna

Jedinečnost fauny Jeseníků dokazuje vedle přítomnosti glaciálních reliktů také několik endemických druhů, vyskytujících se pouze zde v Jeseníkách. Přibližně dvacet druhů živočichů, pravidelně se vyskytujících na území CHKO, je zařazeno do kategorie kriticky ohrožený druh.

Bezobratlí

Ze vzácných druhů motýlů je to především jasoň dymnivkový (Parnassius mnemosyne), který má na území CHKO 3 lokality. Jeseničtí endemiti okáč menší (Erebia sudetica sudetica) a okáč horský (Erebia epiphron silesiana), přičemž okáč horský byl druhotně vysazen i do Krkonoš. Významným druhem je obaleč Sparganothis rubicundana. Kromě vrcholových částí Jeseníků a Králického Sněžníku ho můžeme najít nejblíže až v severní polovině Skandinávie. Největším ohrožením pro druhy alpínského bezlesí představují porosty borovice kleče. Zarůstáním vhodných stanovišť klečí zcela vymizel okáč menší ze Sněžné kotliny i z okolí Jelení studánky.

NPR Rejvíz je domovem šídla rašelinného (Aeshna subarctica). Tento tyrfobiontní glaciální relikt zde má jedinou lokalitu v CHKO i na Moravě. Další vzácné druhy vážek jsou lesknice horská (Somatochlora alpestris) nebo vážka čárkovaná (Leucorrhinia dubia).Endemický poddruh hnojníka Aphodius bilimeckii

Jediný brouk Jeseníků zákonem chráněný jako kriticky ohrožený je roháček jedlový (Ceruchus chrysomelinus). Poměrně hojný je na území CHKO střevlík hrbolatý (Carabus variolosus). Tento zákonem chráněný druh v kategorii silně ohrožený obývá především okolí vodních toků a je chráněn i legislativou EU. Významný je také tesařík čtyřpásý (Cornumutila quadrivittata), který obývá smrky při horní hranici lesa a jeho další nejbližší lokalitou jsou až Tatry. Na vrcholové bezlesí je zase vázán hnojník Aphodius bilimeckii, který v Jeseníkách pravděpodobně vytváří i svůj endemický poddruh.

Unikátní lokalitou, nejen z hlediska bezobratlých, je Velká kotlina v NPR Praděd. Zde bylo popsáno pro vědu několik nových druhů a dokonce i jeden nový rod chvostoskoků, který dostal odborný název Jesenikia. Spousta druhů bezobratlých má ve Velké kotlině svoji jedinou lokalitu v rámci ČR. Z nich jmenujme alespoň střevlíčka Paradromius strigiceps nebo nosatce Ranunculiphilus pseudinclemens.

Významnou lokalitou z hlediska ochrany bezobratlých druhů živočichů je PR Pod Jelení studánkou. Jedná se o jeden z největších komplexů mravenišť v ČR a možná i ve střední Evropě. Podle posledního sčítání se v rezervaci nachází 1265 hnízd mravenců podhorních (Formica lugubris), a to v hustotě až 21 hnízd na hektar.

V roce 2011 byla vyhlášena přechodně chráněná plocha Prameny Javorné, a to především z důvodu ochrany bohatého společenstva měkkýšů. Na 3 ha bylo napočítáno 50 druhů měkkýšů, mezi nimi moravský endemit vřetenatka moravská (Vestia ranojevici moravica).

Vzácným obyvatelem extenzivních pastvin je saranče vrzavá (Psophus stridulus), která má na území CHKO dvě lokality. Ve vrcholových partiích NPR Praděd žije saranče horská.

Za zmínku stojí i ploštice Pithanus hrabei popsaná v Jeseníkách roku 1947 a znovunalezená v roce 2010 po 63 letech „nezvěstnosti“.

V okrajových částech CHKO je zaznamenaný i ojedinělý výskyt raka říčního (Astacus astacus).

Obratlovci

V řekách můžeme najít mihuli potoční, z ryb je to např. pstruh potoční, vranka pruhoploutvá nebo lipan podhorní.

Zástupci obojživelníků jsou především čolek karpatský, čolek horský, čolek velký, ropucha obecná, skokan hnědý a mlok skvrnitý.

Doposud zde bylo zaznamenáno téměř 200 druhů ptáků. Více než polovina z tohoto počtu na území CHKO také pravidelně hnízdí. Díky cennosti pro ptačí faunu bylo území Jeseníků vyhlášeno jako významné ptačí území a následně pak jako Ptačí oblast Jeseníky soustavy Natura 2000. Jako předmět ochrany ptačí oblasti byl stanoven jeřábek lesní a chřástal polní. Jedním z nejvzácnějších druhů ptáků v Jeseníkách je sokol stěhovavý. Tetřev hlušec a tetřívek obecný jsou dnes v Jeseníkách prakticky vyhubeni. Pravděpodobně méně náročný na biotop je jeřábek lesní jehož nemalá populace je v Jeseníkách plně životaschopná. Na lesní prostředí v celé oblasti jsou vázány druhy jako krkavec velký, čáp černý a dutinové druhy datel černý, žluna šedá, holub doupňák či noční druhy jako sýc rousný a vzácnější kulíšek nejmenší. Také v arktoalpínském bezlesí se setkáme se zástupci ptačí říše např. se silně ohroženou linduškou horskou, dále je to linduška luční, bělořit šedý, bramborníček hnědý, čečetka tmavá a částečně i kos horský. Podhorské louky jsou na mnoha místech CHKO útočištěm chřástala polního. Jedna z nejsilnějších populací tohoto druhu se aktuálně nachází v oblasti Rejvízu. Mírně vzestupnou tendenci mají pozorování kriticky ohroženého strnada lučního či ťuhýka obecného. K největším ornitologickým zajímavostem posledních let patří pravidelné hnízdění jeřába popelavého a historicky první prokázané hnízdění datlíka tříprstého. V roce 2010 proběhlo na celém území CHKO Jeseníky mapování hnízdního rozšíření ptáků. Bylo zaznamenáno 108 druhů ptáků v kategoriích prokázané a pravděpodobné hnízdění. Z tohoto počtu bylo 34 druhů zvláště chráněných a 15 druhů chráněno legislativou EU (příloha I směrnice o ptácích).

Ze savců zaslouží pozornost letouni, kteří jsou pravidelně sledováni na zimovištích. V podzemí lze zastihnout pravidelně kolem 11 druhů letounů. Z nejvýznamnějších druhů jsou to např. netopýr černý, netopýr velký, netopýr brvitý, nebo vrápenec malý. Z letních kolonií je známá jediná (EVL Branná - hrad), s výskytem vrápence malého. Z drobných horských savců, vzácných druhů, stojí rozhodně za zmínku pravidelný výskyt myšivky horské, rejska horského a plcha lesního. Opomenout nelze ani velké šelmy, z nichž populace rysa ostrovida se v CHKO Jeseníky obnovila přirozeně ve druhé polovině minulého století. Nezákonný lov (pytláctví) jeho populace decimuje tak, že se udržuje již řadu let jen při hranici přežití. Lépe je na tom vydra říční, jejíž pobytové známky lze zjistit na všech významných tocích, odvádějících vody z CHKO Jeseníky. Z velkých druhů savců je nejpočetněji zastoupena zvěř jelení, které vyhovují rozsáhlé jesenické lesy. Její vyšší stavy již dlouhodobě negativně ovlivňují druhovou skladbu i zdravotní stav lesních porostů. K velkému nárůstu populace došlo u prasete divokého. Jeseníky je hlavní oblastí výskytu kamzíka horského na území ČR.

Správa CHKO Jeseníky

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt